Mudrost iz knjige Izreka 31.01.2020.

Izreke 31:3

 

Ne daj snage svoje ženama, ni putova svojih zatiračima kraljeva.

 

Prethodnih mjesec dana čitali smo izbor iz knjige Mudrih izreka kralja Solomona. Ipak, nije dovoljno samo čitati, pisati ili govoriti izreke. Ovi posljednji stihovi daju nam ozbiljno upozorenje – Solomon nije praktikovao ono što je propovijedao! Njega je uništila njegova ljubav prema ženama.

Koja su to područja vašega života gdje se osjećate umorno? Na šta ste potrošili posljednje zrnce svoje snage? Ko vam oduzima energiju i odvlači vašu pažnju od Boga? Šta vas sprječava da ove izreke sprovedete u djelo?

 

Život u ovome svijetu je zahtjevan. Isus nam je zapovjedio da odmorimo, čak i usred stresa i meteža. Odmor podrazumijeva naš izbor da Njemu predamo svoje probleme i brige.

 

Teolog Walter Brueggemann definiše šabat kao “odbijanje da život jedne osobe definiše proizvodnja, konzumacija i beskrajna jurnjava za ličnim blagostanjem.”

Kada ste se zadnji puta zaustavili i jednostavno bili ono što jeste?

 

Danas odvojite neko vrijeme da zahvalite Bogu za Njegovu mudrost, za ono što vam je objavio u proteklih mjesec dana. Možda u vašem životu postoje stvari za koje znate da trebaju da se promijene, nezdrave navike koje trebate pobijediti, istine koje trebate početi vjerovati. Prije nego što požurite u akciju, provedite neko vrijeme odmarajući se u Gospodu.

 

 

»Dosta ti je moja milost jer snaga se u slabosti usavršuje.«  (2. Korinćanima 12:9)


Wisdom from the book of Proverbs 31.01.2020.

Proverbs 31:3

 

Do not spend your strength on women, your vigour on those who ruin kings.

 

The last month we have read selections of King Solomon’s wisdom.  Yet it is not good enough just to read, write or speak Proverbs.  These final verses provide a somber warning for us – Solomon did not practice what he preached! He was ruined by his love of women. 

In what areas of your life do you feel tired?  Where did you last ‘spend your strength’?  Who is taking your energy and your attention away from God?  What is preventing you to put these proverbs into practice?

 

Life in this world is demanding.  Jesus commands us to rest, even in the midst of stress and upheaval.  Resting involves choosing to submit our problems and worries to Him. 

 

The theologian Walter Bruegemann defines sabbath as, “the refusal to let one’s life be defined by production, consumption and the endless pursuit of private well-being.”

 

When did you last stop and just be?

 

Take some time today to thank God for His wisdom, for what He has revealed to you this last month.  Maybe there are things you know you need to change, unhealthy habits you need to overcome, truths you need to start believing.  Before you rush into action, measuring your religion, spend some time resting in God. 

 

"My grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness."  (2 Corinthians 12:9)

 

 Mudrost iz knjige Izreka 30.01.2020.

Izreke 30:4

 

Tko uzađe na nebo i siđe? Tko uhvati vjetar u šake svoje? Tko sabra vode u plašt svoj? Tko postavi krajeve zemaljske?

 

Naš Bog pred nama ima neke tajne. Ne zato što je zao ili zločest, niti zato što ne želi podijeliti to sa nama. Ne zato da bi nam uskratio svoju dobrotu. Poput roditelja koji voli i koji zna šta je najbolje za nas, On nas ne opterećuje stvarima koje trebamo znati. On je misteriozan Bog, Bog čija ljubav nema granica, koji je toliko nesaglediv, da nikada ne možemo razumom obuhvatiti Njegovo postojanje. On je toliko iznad nas, prebiva u nama i potpuno nas obuhvata. On zna sve i želi da Ga znamo.

 

U ovom životu postoji toliko toga što ne razumijemo. Današnji stihovi podsjećaju me na zadnjih nekoliko poglavlja knjige o Jobu. Job je toliko toga izgubio, njegovi prijatelji davili su ga “savjetima” i “velikim riječima”. I dok je patio, i mnoge stvari dovodio u pitanje, Job nije pristao da prokune Boga. Nakon nekoliko sati, ako ne i dana, u kojima su glasovi ovoga svijeta pokušali da ukradu Jobu njegov identitet, napokon se otvara prostor u kojem će govoriti Bog.  Bog ne daje Jobu nijedan odgovor na to radi čega je morao pretrpjeti sav taj bol. Bog jednostavno otkriva ko je On. A kakav je Jobov odgovor na to?

 

“Po čuvenju tek poznavah te dosad, ali sada te oči moje vidješe.” (Job 42:5)

 

Nebeski Oče, toliko toga znam o Tebi – toliko ljudi mi je reklo ko si, toliko sam čitala o Tebi u Tvojoj Riječi. Ali, da li Te vidim? Da li Te vidim u misterioznosti ovoga svijeta?

 

Okreni svoje oči ka Isusu

Pogledaj samo u Njegovo prekrasno lice

I ovozemaljske stvari čudesno će izblijediti

U svjetlosti Njegove slave i milosti

 

- Helen Howarth Lemmel


Wisdom from the book of Proverbs 30.01.2020.

Proverbs 30:4

 

Who has gone up to heaven and come down? Whose hands have gathered up the wind? Who has wrapped up the waters in a cloak? Who has established all the ends of the earth?

 

Our God keeps secrets from us.  Not because He is mean or malicious, or doesn’t want to share.  Not to withhold His goodness from us. Like a loving parent who knows what’s best for us, He does not overwhelm us with things we need to know.  He is a God of mystery, a God whose love knows no bounds, who is so vast that we can never comprehend His existence.  He is above and beyond us, dwelling within us and hemming us in.  He knows all and wants to be known. 

 

There is so much in this life that we do not understand.  Today’s verses remind me of the last few chapters of Job.  Job has lost so much, been suffocated by the ‘advice’ and words of his friends. While he is suffering and questioning many things, Job refuses to curse God.  After hours, if not days, of the voices of this world trying steal Job’s identity, there is finally space for God to speak.  God doesn’t give Job any answers about why he’s had to experience such pain.  He just reveals who He is.  And Job’s response? 

 

 “I had only heard about you before, but now I have seen you with my own eyes.” (Job 42:5)

 

Heavenly Father, I know so much about you – so many people have told me who you are, I have read about you in your word.  But do I see you?  Do I see you in the mystery in this world? 

 

Turn your eyes upon Jesus

 

Look full in His wonderful face

 

And the things of earth will grow strangely dim

 

In the light of His glory and grace

 

 - Helen Howarth LemmelMudrost iz knjige Izreka 29.01.2020.

Izreke 29:25

 

Strah čovjeku postavlja zamku, a tko se uzda u Jahvu, nalazi okrilje.

 

Ako ste ikada postavljali zamke za glodare, znate kako su to prepredena stvorenja –ove napasnike pokušamo nečim ukusnim namamiti u zamke, tako da ih možemo uhvatiti. Dakle, mudru metaforu koristi Solomon u ovoj izreci.

 

Mi smo stvoreni kao bića koja žive u odnosima jedni s drugima, ali kada prijateljstva i veze zauzmu Božije mjesto u našim životima, možemo se naći u zamci, od toga da nam je previše stalo do onoga što o nama ljudi misle, do toga da odabiremo igrati na način da drugima udovoljimo, do kompromitiranja svoga identiteta radi želje za nečijom pažnjom ili afirmacijom. Nivo anksioznosti sve vrijeme je visok; jer moderni život stavlja ogroman naglasak na performans – kako će nas drugi doživjeti.

 

Jedini način da se iz ove zamke pobjegne je tražiti pomoć od Boga – odlučiti vjerovati da je On krajnje bezbjedno mjesto, da je naša reputacija skrivena u Njemu.

 

 

Nebeski Oče, pomozi mi danas da prepoznam područja moga života gdje sam se upecala u zamku grijeha i ovozemaljskih puteva. Molim Te, pomozi – skloni okove tuđih očekivanja, mišljenja drugih i mojih strahova od onoga šta oni misle. Pomozi mi da odaberem da vjerujem u Tebe, kao u moje utočište, da mi ono što Ti o meni misliš znači toliko mnogo više nego ono što bilo koji čovjek misli. Pomozi moju nevjeru. 


Wisdom from the book of Proverbs 29.01.2020.

Proverbs 29:25

 

Fear of man will prove to be a snare, but whoever trusts in the Lord is kept safe.

 

If you have ever laid a trap for a rodent, you know that they are sneaky things – traps try to lure a pesty animal with something tasty so it can be captured.  And so it is a clever metaphor Solomon presents us with in this proverb.

 

We are created to be relational beings, but when friendships or relationships take God’s place we can find ourselves caught in a snare.  From caring too much about what other people think of you, to choosing to act in a way that you know will please others, to compromising who you are in order to seek attention or affirmation from someone else.  Anxiety levels are at an all time high; so much of modern life puts a great emphasis on performance - how we are perceived to be. 

 

The only way to escape this trap is by asking the Lord to help us – to chose to believe that He is the ultimate safe place, and that our reputations are hidden in Him.

 

Heavenly Father, please help me today recognize areas of my life where I am snared by sin and ways of this world.  Please help me – remove the chains of the expectations of others, the thoughts of others and my fears of what others think.  Help me choose to trust in You as my refuge, that your thoughts of me matter so much more than those of any man or woman.  Help my unbelief. Mudrost iz knjige Izreka 28.01.2020.

Izreke 28:14

 

Blago čovjeku uvijek bojaznu, jer čovjek okorjela srca zapada u nesreću.

 

“Kako je tvoje srce?” Sjećam se kada mi je neko po prvi put postavio ovo pitanje. Bila sam kršćanka, ne dugo u vjeri, i zbunila sam se pomislivši na šta je moja prijateljica ciljala. “Još uvijek kuca,” rekla sam, zapevši da dam bilo kakav dublji odgovor.

Stanje vaših srca Bogu je bitno. Gospod dva puta zapovijeda proroku Ezekielu da kaže Izraelcima da će “… iščupati iz njih njihovo kameno srce i staviti u njih srce od mesa…” (Ezekiel 11:19, 36:26). Božije srce kuca za otkupljenje i transformaciju Njegovog naroda. Pa ipak, mi dobro znamo priču o Izraelcima – progutao ih je svijet i ljudi oko njih, a njihova srca, umjesto da zavise od Boga, okrenula su se od Njega.

 

Život zna biti jako zbunjujući, zastrašujući i iscrpljujući – Bog se ponekad može činiti vrlo daleko od naše svakodnevnice. Kada pustimo da nas nadvlada tama ovoga svijeta, kada počnemo vjerovati u svoje sopstvene sposobnosti, naša srca otvrdnu – okrenu leđa Božijem prisustvu koje daje život.

 

Pa, kako da omekšamo svoja srca? Počevši prepoznavati ko Bog jeste, sa strahopoštovanjem, fokusirati se na Njegovu slavu u veličanstvo, Njegovu mudrost i silu, Njegovu svetost i pravednosti, Njegovu veličinu i dobrotu i na Njegovu ljubav i milost.

 

 

Oče Nebeski, hvala Ti za Tvoju silu i Tvoju nježnost. Molim Te da mi pomogneš da Ti povjerim svoje srce; da mi pomogneš da skinem ljuske svojih odbrambenih mehanizama koje sam podigla iz straha i oholosti. Hvala Ti što u mene udišeš novi život, svakoga dana.


Wisdom from the book of Proverbs 28.01.2020.

Proverbs 28:14

 

Blessed is the one who always trembles before God, but whoever hardens their heart falls into trouble.

 

 “How is your heart?” I remember the first time someone asked me this question; I wasn’t long a Christian and was confused by what my friend was getting at.  “It’s still beating,” I cheekily replied, stuck for anything more profound to say. 

The state of our hearts matters to God.  The Lord twice commands the prophet Ezekiel to tell the Israelites that He will “remove from you your heart of stone and give you a heart of flesh.” (Ezekiel 11:19, 36:26).  God’s heart is for the redemption and transformation of His people.  Yet we know the story of the Israelites well; they got consumed by the world and the people around them and their hearts turned away from dependence on God. 

 

Life can be confusing, scary and exhausting – God can at times feel very far away from our day to day existence.  When we let the darkness of the world overwhelm us, or when we start to trust in our own abilities, our hearts harden – they turn away from the life-giving presence of God.

 

So how do we soften our hearts?  We start by recognizing who God is, by revering Him, by focusing on His glory and majesty, His wisdom and power, His holiness and justness, His greatness and goodness and His love and grace.  

 

Father God, thank you for your might and for your tenderness. Please help me trust my heart to you; help me peel-off the defence mechanisms I have erected out of fear and pride.  Thank you that you breathe new life into me each day. Mudrost iz knjige Izreka 27.01.2020.

Izreke 27: 19

 

Kao što se u vodi različito odražava lice od lica, tako i u srcu čovjek od čovjeka.

 

Kada čitam ovu izreku, ne mogu da ne pomislim na Narcisa – lovca iz grčke mitologije koji je bio poznat po svojoj ljepoti i zbog nje se toliko uzoholio da se zapravo zaljubio u odraz svoga sopstvenog lica. Naravno, po ovome liku mi danas i imamo izraz “narcisoidnost”.

 

Sumnjam da ima mnogo onih koji se danas, čitajući ove stihove, mogu potpuno poistovjetiti sa Narcisom, ali sam sigurna da smo svi iskusili dozu narcisoidnosti. Ako razmišljamo o sebi kao boljem od drugih, ako previše o sebi razmišljamo uopštte, ako smo

preokupirani time šta drugi misle o nama, ako uvijek želimo da smo u pravu, itd. – onda kroz ovakva ponašanja odražavamo stanje svoga srca, odražavamo bitku koju bijemo sa svojom ohološću.

 

Pogledajte danas u svoj život – pitajte Boga na koji način vaš život odražava ono što se dešava u vašem srcu. Provedite neko vrijeme predajući Bogu ova područja u svome životu.

 

 

Isuse, Tebe koji si ponizna i meka srca, molim za oprost zbog moje oholosti. Omekšaj danas moje srce, da ono može da reflektuje tebe. 


Wisdom from the book of Proverbs 27.01.2020.

Proverbs 27:19

 

As water reflects the face, so one’s life reflects the heart.

 

When I read this Proverb I can’t help but think of Narcissus – the hunter from Greek mythology who was known for his beauty and who became so full of pride that he actually fell in love with the reflection of his face.  Of course, it is from this character that we get the word ‘narcissism’. 

 

I doubt many of us reading these verses today can completely relate to Narcissus, but I am sure that we have all experienced narcissism.  If we are thinking of ourselves as better than others, thinking excessively about ourselves, preoccupated with what others think of us, always want to be right etc. – these behaviours are reflecting the state of our heart, reflecting the battle we face with pride. 

 

Today, take a look at your life – ask God how is it reflecting the inner workings of your heart.  Spend some time giving over these areas of your life to him.

 

 

Jesus, meek and humble of heart, forgive my pride.  Soften my heart, mould my heart to reflect you today.  Mudrost iz knjige Izreka 26.01.2020.

Izreke 26:12

 

Vidiš li čovjeka koji se sam sebi mudrim čini? Znaj, i od bezumnika ima više nade nego od njega!

 

U sinočnjem intevjuu sa Ivanom Ivanovićem, književnik , pjesnik i akademik  Matija Bečković govori o ljudima koji: “Ne znaju ništa ali znaju da nema Boga.  To su ljudi koji, dakle, znaju ono što niko ne zna. Ti isti ljudi kada ih pitate koliko je 9x8 odgovore, – gde to nađe, to je najteže.”  – nastavlja šaljivo Bečković.

 

Nadam se da se svi možemo složiti u tome da je veoma je lako precjeniti svoje mogućnosti.

 

Prema nizu istraživanja koje je uradio C. L. Downing, ljudi s ispodprosječnim IQ-om imaju tendenciju precijeniti svoj IQ, dok ljudi s nadprosječnim IQ-om imaju tendenciju podcjenjivanja IQ-a. U sličnom smislu, istraživanja  britanskog psihologa Adriana Furnhama sugerišu da muškarci u prosjeku više precjenjuju svoju inteligenciju, dok je žene češće podcjenjuju. Koincidencija? Ova proučavanja koja su interesantna u nučnom smislu prilično su zabrinjavajuće u praktičnom. Ona nam ukazuju na to da ako smo u nečemu dobri, onda znamo da smo u tome dobri. Ali ako smo u tome loši, i dalje mislimo da smo u tome dobri. U stvari, što smo lošiji, više precjenjujemo koliko smo dobri u tome.

 

Izraelski kralje Sidikija precjenio je svoje mogućnosti kada se pobunio protiv Babilonskog kralja, iako je Jeremija godinama prorokovao da je sudbina koja je snašla Judu, zaslužena. Rezultat je bio uništeno kraljevstvo, razaranje Jerusalema, Sidikijini sinovi su ubijeni pred očevim očima. Sidikija je oslijepljen i odveden u zatočeništvo gdje je i umro. Zadnje što su njegove oči vidjele bio je rezultat njegovog ponosa (Jeremija 52).

 

Jer misli li tko da jest štogod, a nije ništa, sam sebe vara. Svatko neka ispita sam svoje djelo pa će onda u samom sebi imati čime se dičiti, a ne u usporedbi s drugim (Galaćanima 6:3-4).

 

 

Oče, pomozi mi da steknem ispravnu sliku o sebi i da razumijem  da trebam prihvatiti samoga sebe sa svim ograničenima i prednostima koje imam, jer to što jesam dolazi od tebe i ti možeš upotrijebiti na svoju slavu.Mudrost iz knjige Izreka 25.01.2020.

Izreke 25:15

 

Strpljivošću se ublažava sudac, mek jezik i kosti lomi.

 

Več je rečeno da se strpljenje ne očituje samo u procesu čekanja već i u tome kako se ponašamo dok čekamo. Na raznim mjestima u Psalmima, David nam zapovijeda da sa snagom i hrabrošću čekamo Gospodina (Ps 27, 31, 40). Pavao se redovito vraća ideji 'čvrstog stajanja' u našoj vjeri (1 Kor 15:58, 16:13, Ef 6: 11-13, Fil 1:27, 4: 1).

 

Strpljenje je tema koja se provlači kroz cijelu Bibliju. Izraelci nisu bili baš dobri u tome, a ni mi se sigurno nismo poboljšali s vremenom! Čini se da nas, u ovom modernom svijetu, sve potiče ne to da budemo što nestrpljiviji - internet, pametni telefoni, 4G podaci, internetska kupovina, bankarstvo putem interneta. Općenito je poznato da raspon naše koncentracije nije koliki je nekad bio i da je naša ovisnost o  pametnim uređajima ono što uzrokuje našu pojačanu uznemirenost.

 

Da li me Bog uznemiruje? Ili čvrsto vjerujem u to što On kaže On da jeste? Gunđam li i  jadikujem ili se odlučujem hrabro ostati smiren u ovom – stalno povezanom – svijetu. Pokušavam li požuriti Boga da djeluje ili odlučujem da ojačam Njegovom riječju, birajući da sačekam na Njegovo vrijeme?

 

" Gospod će se boriti za vas. Budite mirni!«- Izlazak 14:14

 

 

Odvojite malo vremena danas, da budete mirni pred Gospodom.


Wisdom from the book of Proverbs 25.01.2020.

Proverbs 25:15

 

Through patience a ruler can be persuaded, and a gentle tongue can break a bone.

 

It has been said that patience is not just about the waiting process, but how we behave during the wait.  At various points in the Psalms, David commands us to wait on the Lord with strength and courage (Ps 27, 31, 40).  Paul regularly comes back to the idea of 'standing firm' in our faith (1 Cor 15:58, 16:13, Eph 6:11-13, Phil 1:27, 4:1). 

 

Patience is a theme that runs through the entire Bible.  The Israelites weren't very good at it, and we've certainly not improved with time! It seems that everything in this modern world is encouraging us to be as impatient as possible – the internet, smart phones, 4G data, online shopping, online banking.  It is widely recognised that our concentration spans are not what they used to be and that our addiction to our online gadgets is what's causing our increased agitation. 

 

Am I getting agitated with God? Or am I firmly trusting in who He says He is? I am grumbling and moaning or am I choosing to courageously be still in the hustle of this ever connected world? Am I trying to hurry God to act or am I choosing to be strengthened by His word, choosing to wait on His timing?

"The Lord will fight for you, and you have only to be silent." – Exodus 14:14

 

 

Take some time to be still before the Lord today.Mudrost iz knjige Izreka 24.01.2020.

Izreke 24:17

 

Ne veseli se kad padne neprijatelj tvoj i ne kliči srcem kada on posrće.

 

Oh, sramote koju sam osjetila kada sam pročitala ove stihove. Ima nešto tako slasno i predivno u tome kada vidiš svoga suparnika kako gubi borbu, naročito ako su se pred tvojim licem šepurili i likovali sa svojim vještinama.

 

Isus je upozorio Petra da će ga se ovaj tri puta odreći prije nego ga razapnu – Petar je obećao Isusu da to nikada neće uraditi. Isus je imao 'pravo' da dokaže Petru da je bio u krivu, da mu se naruga, ili da mu vlastite riječi 'nabije na nos'. Ipak, Isus uopšte nije imao 'pravo' jer njegov DNK je jednak Božjem, a Bog tako nikada ne postupa sa svojim stvorenjem. Isus nije uživao kako u Petrovom, tako ni u odricanju ostalih učenika, on je bio duboko ožalošćen. I kada ih je ponovo sreo, nakon što je uskrsnuo, Isus se nije naslađivao njihovim posrnućem, umjesto toga izabrao je da im služi – napravivši im doručak na obali, govoreći im istinu, dajući im još više sebe.  Nije posramio Petra kada ga je tri puta upitao da li ga voli – ne, on ga je izgradio, on mu je povjerio važan zadatak.

 

 

Na koji način biram da odreagujem na one koji me povrijede ili ponize? Kako mogu reagovati sličnije Isusu? Mogu li imati milosti za njihove okolnosti i borbe kroz koje možda prolaze? Postoji li način na koji im mogu služiti, shvatajući da su i oni odgovorni za svoje postupke kao i ja za svoje?

 

 

Nebeski Oče, znaš kako su me ljudi povrijedili. I ti znaš kakav je osjećaj biti povrijeđen. Hvala ti na tvojoj ljubavi koja oprašta i pokriva mnoštvo grijeha. Kao što je oprošteno meni, molim te da mi pomogneš da i ja oprostim onima koji su me povrijedili i onima koji me još uvijek povređuju. Zaštiti me od gorčine koja mi nagriza srce i izliječi moje srce od rana koje su već nastale. Oprosti mi zbog toga što sam se rugala drugima i likovala nad njihovim nevoljama. Pomozi mi da suosjećam sa svojim neprijateljima.


Wisdom from the book of Proverbs 24.01.2020.

Proverbs 24:17

 

Do not gloat when your enemy falls; when they stumble, do not let your heart rejoice.

 

Oh the shame I feel when I read this verse!  There is something so deliciously delightful about seeing an opponent lose or struggle, especially if they have been gloating or rubbing their skills in our faces.  And there seems to be something in human nature which longs for revenge or to smuggly say the words „I told you so.“

 

Jesus warned Peter that Peter was going to deny him three times before he was crucified – Peter promised Jesus that he would never do that.  Jesus had every 'right' to prove Peter wrong, or mock him, or rub his words in his face.  And yet Jesus had no 'right' at all because Jesus' DNA is one in the same as God's and God never treats his creation like this.  Jesus did not rejoice in Peter's or any of the other disciples' denial, instead he was deeply saddened.  And when he met them again after he was resurrected, Jesus took no pleasure in their stumbling, instead he chose to serve them – making them breakfast on the seashore, speaking truth to them, sharing more of himself with them.  He did not shame Peter when he asked him three times if he loved him – no, he built him up, he commissioned him.

 

How do I choose to react to those who have hurt or humiliated me?  How could I act more like Jesus?  Can I have grace for their circumstances and the battles they might be facing? Is there any way that I can serve them, realising that they are soley responsible for their actions as I am for mine?

 

Heavenly Father, you know the ways I have been hurt by others.  And you know what it feels like to be hurt too. Thank you for your love that forgives and covers a multitude of sins. As I am forgiven, please help me forgive those who have hurt me and those who are still hurting me.  Protect me from any bitterness eroding my heart and heal my heart from the erosion that has already formed.  Forgive me for the ways  I have scoffed and gloated at others.  Help me have compassion for my enemies.Mudrost iz knjige Izreka 23.01.2020.

Izreke 23:17-18

 

Neka ti srce ne zavidi grešnicima, nego neka ti uvijek bude u strahu Gospodnjem, jer imat ćeš budućnost i tvoja nada neće propasti.

 

Kada priča svoje svjedočanstvo, jedna moja prijateljica kaže: “Život je postao teži od kako sam postala kršćanka.“ Ponekad možemo pronaći sebe kako gledamo u živote naših prijatelja i rodbine koji su van crkve i mislimo „vidi kako je njima lako – njihov standard života ja niži nego moj/ oni nemaju obavezu da poštuju sistem/ oni se zabavljaju više nego ja, itd. Ali kada počnemo ovako razmišljati, izgubili smo perspektivu – Isus nikada nije obećao da će život biti lak kada njega slijedimo. U stvari on nas je pozvao da ga slijedimo. Njega, koji je propatio samoću, svoju različitost, izrugivanje, neshvaćanje, kao i samu smrt na križu.

 

Mi smo pozvani da se ljubomorno držimo straha Gospodnjeg, a ne da ljubomorno zavidimo onima oko nas! Ljubomora je snažna emocija, emocija koja nas tjera da postupamo strastveno i posesivno. Kako bi izgledalo za mene, za tebe da se danas pronađemo u strastvenoj i posesivnoj potrazi za strahom Gospodnjim?

 

Mudrost ove izreke je da nas uvjerava da trebamo promijeniti perspektivu i okrenuti je prema nadi koju imamo u Kristu, prema nasljedstvu koje imamo u njemu. Možda nemamo puno toga za šta se držimo u ovom životu, ali vječna nada nas neće razočarati (Rimljanima 5:5).

 

 

Oče hvala ti da u tebi imamo obilno nasljedstvo, i da nas nada koju imamo u tebi neće postidjeti (koliko god drugi pokušavali!). Hvala ti što ljubomorno čezneš za našim srcima i pomozi nam u našim nastojanjima da te slijedimo danas oponašajući tvoju strastvenu ljubav.   


Wisdom from the book of Proverbs 23.01.2020.

Proverbs 23:17-18 

 

Do not let your hearts envy sinners, but always be zealous for the fear of the Lord. There is surely a future hope for you, and your hope will not be cut off.

 

When sharing her testimony, one of my friends always says „Life became more difficult since becoming a Christian.“  Sometimes we can find ourselves looking at the lives of our friends or relatives outside of the church and think „Look how easy they have it – their standard of living is much lower than mine / they have no obligation to respect the system / they have more 'fun' than me etc.“ But when we start thinking like this, we have lost perspective – Jesus never promised us life would be easy following Him, in fact He called us to follow Him, He who suffered loneliness, disparity, mocking, being misunderstood as well as death on a cross.

 

Rather than envying those around us we are called to be envious for the fear of the Lord! Jealousy is a strong emotion, one that causes us to act passionately and possessively. What would it look like for me, for you to be in passionate and possessive pursuit of pure reverence of God today?

 

The wisdom of this proverb assures that we need to shift our perspective to the hope that we have – in Christ, the inheritance we have in Him.  Maybe we do not have much to hold onto in this life, but the eternal hope we have will not disappoint us (Romans 5:5). 

 

 

Father thank you that we have an abundant in heritance in you, and that the hope we have in you will never put us to shame (however much others might try!). Thank you that you are jealous for our hearts and help us today strive to follow you, emmulating your passion for us.Mudrost iz knjige Izreka 22.01.2020.

Izreke 22:4

 

Nagrada je poniznosti strah Gospodnji, bogatstvo, čast i život.

 

Pitam se čemu se nadate, čemu težite, ili o čemu sanjate ? Ako ste imalo poput mene, čeznete da budete prepoznati, poštovani i uvaženi. Možda čeznete za sigurnošću i bogatstvom, ili da imate veću kontrou nad životom i smrti. 

 

Ni jedna od ovih želja nije sama po sebi pogrešna. Često je pogrešan put do njih, ili naša očekivanja vezana za to kako će se odvijati naša zbillja. Život sa Bogom je drugačiji od života u ovom svijetu. Ipak koliko smo dozvolili da načini ovoga svijeta procure u naše  srce i oblikuju naš pogled o tome kakav bi život trebao biti.

 

Poniznost je jedna od ključnih karakteristika koje smo kao kršćani pozvani utjeloviti; znajući ko smo pred našim Gospodom i Kraljem – duboko štujući ko je on i pouzdavajući se u njegove puteve iznad svojih. Birajući da prebivamo u njemu konačno ćemo steći život, čast i bogatstvo. Isus je naš najveći primjer za to:

 

Neka u vama bude isto mišljenje kao i u Kristu Isusu:

On, trajni lik Božji,

nije se kao plijena držao

svoje jednakosti s Bogom,

nego sam sebe »oplijeni«

uzevši lik sluge,

postavši ljudima sličan;

obličjem čovjeku nalik,

ponizi sam sebe,

poslušan do smrti,

smrti na križu.

Zato Bog njega preuzvisi

i darova mu ime,

ime nad svakim imenom,

da se na ime Isusovo

prigne svako koljeno

nebesnikâ, zemnikâ i podzemnikâ.

I svaki će jezik priznati:

»Isus Krist jest Gospodin!« –

na slavu Boga Oca.

 

(Filipljanima 2:5-11)


Wisdom from the book of Proverbs 22.01.2020.

Proverbs 22:4

 

Humility is the fear of the Lord; it’s wages are riches and honour and life.

 

I wonder what you strive for, hope for, or dream about? If you are anything like me, you long to be recognised, respected and honoured.  Perhaps you long for the security of riches, or to have greater control over life and death?

 

None of these desires are in themself wrong. What is often wrong is the way to them, or our expectations of how reality will unfold.  Life with God is contrary to life in this world.  Yet how much have we allowed for the ways of this world to seep into our heart and mould our view of how life should be?

 

Humility is one of the key characteristics we are called to embody as Christians; knowing who we are before our Lord and King – revering who He is and trusting His ways above ourselves. Through choosing to abide in Him we will ultimately gain life, honour and riches.  Jesus is our greatest example of this:

 

In your relationships with one another, have the same mindset as Christ Jesus:

Who, being in very nature God,

did not consider equality with God something to be used to his own advantage;

rather, he made himself nothing

by taking the very nature of a servant,

being made in human likeness.
And being found in appearance as a man,
he humbled himself
by becoming obedient to death— even death on a cross!

Therefore God exalted him to the highest place
 and gave him the name that is above every name,

that at the name of Jesus every knee should bow,

in heaven and on earth and under the earth,

and every tongue acknowledge that Jesus Christ is Lord,

to the glory of God the Father.

(Philippeans 2:5-11)Mudrost iz knjige Izreka 21.01.2020.

Izreke 21:31

 

Konj se oprema za dan boja, ali Jahve daje pobjedu

 

Jeste li se ikada sreli sa osobom čije se riječi ne poklapaju sa djelima? Ova izreka je jasan primjer kako Solomon nije praktikovao ono što je poučavao.

 

U Ponovljenom zakonu 17:16 Izraelcima je zabranjeno da uvoze konje i da ih koriste za svoje dobro. Ipak, Solomon je uvezao 40.000 konja tokom svoje vladavine.  Oslanjanje na konje zbog sigurnosti je opisano kao ispraznost (Psalam 33:17).

 

Iako nije pogrešno koristiti materijalna dobra, trebamo imat zdrav balans, tako da se u konačnici  pouzdajemo u Gospoda dok ista dobra koristimo.

 

Mi se iz petnih žila trudimo i ulažemo ogromne napore u svome poslu, u odnosima i u svojoj porodici. Mučimo se i znojimo u pokušajima da izgradimo svoju reputaciju, svoje kompanije, svoju svrhu. Svojim riječima i ponašanjem borimo se sa svojim neprijateljima, a nekada i svojim najmilijima. Želimo imati kontrolu u ovom divljem svijetu i nekako zaboravimo da je Gospod taj koji na kraju donosi pobjedu.

 

 

Nebeski Oče, podsjeti me danas da “naša borba nije protiv krvi i tijela, već protiv poglavarstava, vlasti i vrhovnika ovog mračnog svijeta i protiv sila zla u nebeskim prostorima” (Efežanima 6:12)Wisdom from the book of Proverbs 21.01.2020.

Proverbs 21:31

 

The horse is made ready for the day of battle, but victory rests with the Lord.

 

Have you ever come across someone whose actions do not match their words? This Proverb is a clear example of how Solomon did not practice what he taught.

 

In Deuteronomy 17:16 the Israelites are forbidden from importing horses and using them for their own gain. Yet Solomon imported 40,000 horses during his reign as king.  Reliance on horses for safety was ascribed as vain (Psalm 33:17).

While it is not wrong to make use of material things, we need to get a healthy balance of employing the tools of the world and yet ultimately trusting in God. 

 

We strive and strain in our work, our relationships and in our family lives.  We toil and sweat trying to build our reputations, our businesses, our purpose.  We battle with our words and behaviours, with both our loved ones and enemies.  We want to have control in this wild world and yet somehow forget that the victory ultimately rests with our Lord.

 

 

Heavenly Father, please help me remember today that “our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms.” (Ephesians 6:12). Mudrost iz knjige Izreka 20.01.2020.

Izreke 20:6

 

Mnogi se naziva dobrim čovjekom, ali tko će naći vjerna čovjeka?

 

Svi mi možemo imati tendenciju da sebe smatramo boljima nego što zaista jesmo. Dajemo obećanja koja ne možemo ispuniti; dajemo riječ da ćemo čuvati tajnu, a onda, nakon dva dana zateknemo sebe kako tu informaciju prenosimo drugima; zaklinjemo se „nikada te neću povrijediti/ izdati/ ostaviti“, a ta zakletva biva prekršena prije nego što je to i moguće; bračni zavjeti lagani su za izgovoriti, a ipak, tako teški za održati.

 

Naše su namjere dobre, ali izgleda kao da naša grešna priroda stalno pobjeđuje. Rijetko se može naći prijatelj na kojeg se stvarno možemo osloniti, kao na nekoga ko je vjeran – a još rijeđe sami sebe smatramo vjernima.

 

Usprkos ogromnom broju primjera neuspjelih ljubavi koji nas okružuju, ne trebamo biti potpuno obeshrabreni. Još jedanput možemo podići svoje oči prema gore i pogledati u Isusov primjer vjernosti. Kao što to Pavle, na predivan način, kaže u 2. Timoteju 2:13:

 

„Ako ne budemo vjerni, on vjeran ostaje. Ta ne može sebe zanijekati!“

 

 

Isuse, hvala ti što u Tebi pronalazimo vjernu osobu – hvala Ti što je Tvoja vjernost sastavni dio Tvoga karaktera, i što radi toga možemo potpuno da Ti vjerujemo. Kajem se zbog svoje nevjere u mojim odnosima, prijateljstvima i karakteru, a najviše od svega u mome povjerenju prema Tebi. HvalaTi za tvoju ljubav prema nama koja ne razočarava – neka Tvoja ljubav bude moja snaga za današnji dan. 


Wisdom from the book of Proverbs 20.01.2020.

Proverbs 20:6 

 

Many claim to have unfailing love, but a faithful person who can find?

 

We all can fall into the tendancy of thinking of ourselves as better than we actually are.  We find ourselves making promises that we cannot keep; a pact to keep a secret and then two days later we find ourselves passing the information onto someone else; a declaration of trust „I will never hurt/betray/leave you“ that is broken sooner than we ever saw possible; marriage vows that seem so easy to say and yet so hard to keep.

 

Our intentions are good, but it seems like our sinful nature just keeps getting in the way.  It is rare to find a friend we can call and rely on as faithful – even rarer that we can consider ourselves as faithful. 

 

Inspite the multitude examples of failing love that surround us,  we need not entirely dismay.  Once again we can lift our eyes upward and look to Jesus' example of faithfulness.  As Paul so beautifully states in 2 Timothy 2:13:

 

„If we are faithless, He remains faithful, for He cannot deny Himself.“

 

 

Jesus, thank you that we find a faithful person in You – thank you that faithfulness is an integral part of Your character and that because of that we can fully trust You.  I repent for my faithlessness in my relationships, friendships and character, and most of all in my trust toward you.  Thank you for your unfailing love towards us – may your love be our strength for today.  Mudrost iz knjige Izreka 19.01.2020.

Izreke 19:2

 

Revnost bez razboritosti nije dobra, i tko brzo hoda, spotiče se.

 

“Ko žurio glavu izgubio,” – govorila mi je moja baka. Jednom sam toliko požurio da dođem na vrijeme na željezničku stanicu u Štokholmu, da sam došao prerano i zbog toga ušao u pogrešan voz na pravom peronu.  Na sreću, nisam izgubio glavu, sve je završilo tako da sam otišao u pogrešnom pravcu i dobio smiješnu priču koju mogu pričati unucima.

 

Davidov nećak Asahel je zbog revnosti i žurbe izgubio glavu. Bez potrebe i bez naređenja trčao je nakon bitke za Šaulovim generalom Abnerom u namjeri da ga ubije. Abner, iskusni borac, govorio je Asahelu da ga prestane ganjati.  Kako ovaj nije odustao, Abner mu je lukavim potezom zadao smrtonosni udarac tupom stranom koplja.

 

Revnovanje bez razboritosti govori o nedostatku vjere u Boga, u njegove načine, planove i tajming. U žurbi, uzeti stvar u svoje ruke, govori o nerazumjevanju onoga koji je vječan, koji se ne mijenja, kojem je jedan dan kao hiljadu godina i koji nas strpoljivo podnosi zato što ne želi da iko propadne već da svi upoznaju istinu i spasenje.

 

Dok započinjemo ovu godini možemo li vjerovati Bogu da sve vodi svojom sigurnom rukom i da je njegov plan savršen i za nas i za one koji su nam najdraži.

 

Gospode, hvala ti da stalno radiš u ovome svijetu i mome životu. Pomozi mi da ti ove godine vjerujem više nego do sada i tako doživim tvoje djelovanje u meni i kroz mene.Mudrost iz knjige Izreka 18.01.2020.

Izreke 18:12

 

Pred slomom se oholi srce čovječje, a pred slavom ide poniznost.

 

“Daj malom čovjeku vlast, pa će ti on ubrzo pokazati koliko je mali,” – napisao je jedan azijski kolumnista.

 

Koliko je svijet propatio od malih ljudi koji su se uzoholili umišljajući da su nešto što nisu. Oni skoro uvijek stoje iza najgorih svjetskih ratova i sukoba. Oni se neodgovorno poigravaju našim životima u dnevno-političkoj zbilji.  Oni sprovode mobing nad svojim kolegama na radnome mjestu. To su lokalne siledžije i oni koji u školi kinje vašu djecu. Oni su počinioci nasilja u porodici.  U svim ovim slučajevima radi se o malim ljudima koji su si dali za pravo da, stečenom vlasti ili prednošću fizičkih predispozicija, drugima kroje sudbinu.

 

Ono što u ovakvim primjerima najviše brine je da prečesto, i onima koji pate i onima koji bespomoćno promatraju,  izgleda kao da je Bog nezainteresovan.

 

Da to nije tako  možemo zaključiti čitajući knjigu o Esteri. Bog koji se u knjizi ne spominje, prožima svaki njen stih. Kako? Na Perzijskom dvoru prepunom intriga, Haman, mali iskompleksirani i ljubomorni čovjek, pažljivo smišlja plan da uništi poniznog Mordokaja i njegov narod.  U raspletu cijele priče, zlikovac Haman završi na vješaljima koja su bila namjenjena dobrom Mordokaju, a cijeli narod biva slavno spašen.  Iako se u priči nije desilo ni jedno čudo, Bog radi neprimijećen, u pozadini. To se najbolje vidi u tajmingu nekoliko ključnih događaja koji su doveli do preokreta. Božije vrijeme pokazalo se kao savršeno iako je za protagoniste sve do kraja izgledalo da pomoć neće stići, vjera u njima nije umrla.

 

Bog neće dozvoliti da nepravda prođe nekažnjena, iako ponekad tako izgleda. Ako mu vjerujemo, i ako se odlučimo da kroz ovaj život idemo ponizno, poput Krista, u pravo vrijeme vidjet ćemo njegovo slavno spasenje. U isto vrijeme trebamo preispitivati sebe da oholost nije možda pronašla put i u naš život.

 

 

Gospode, otvori mi oči da tvoje prisustvo mogu prepoznati i onda kada se čini da si daleko. Pomozi mi da sačuvem srce čistim od ponosa i oholosti. Pokaži mi gdje griješim, koga sam povrijedio i od koga trebam zatražiti oprost.Mudrost iz knjige Izreka 17.01.2020.

Izreke 17:27

 

Tko usteže svoje riječi, razumije mudrost, i razuman je čovjek mirna duha.

 

Dok sjedim i razmišljam o tome šta da napišem, u glavi mi se vrti misao,  trebao si više čitati Izreke. Teško je izbrojati koliko puta sam sa sastanka izašao depimiran i razočaran u sebe jer sam govorio puno više nego što sam planirao.  Da stvar bude gora, to se uglavnom dešavalo jer sam dozvolio da budem isprovociran nečijom izjavom ili stavom.

 

Zadržat prisebnost u životnim situacijama imperativ je za Isusovog učenika i zato mnogo Izreka adresira ovu potrebu. Onaj koji čita Izreke već razumije da su mudrost i razumijevanje dva skoro jednaka koncepta. Mudar je onaj koji usteže riječ, a isto tako, ustezati riječi čini osobu mudrom. Također, onaj koji je mirna duha pokazuje da je razumna osoba, a razumnu osobu možemo prepoznati po tome što nije impulsuvna tj. mirna je duha.

 

Stjecanje ovih kvaliteta govori o životnoj i duhovnoj zrelosti svakog od nas. Autentična mudrost očitovana u odmjerenosti i smirenosti duha, a ne pasivno agresivnom ponašanju otvara vrata za uspjeh u životu. Na radnom mjestu ili u krugu prijatelja, svako od nas može poželjeti da ima ovu vrstu ljudi. Zašto ti i ja ne bi postali jedni od njih?

 

 

Gospode, pomozi mi da steknem mudrost i razum tako što ću biti odmjerena i ostati prisebna osoba i u onim situacijama koje pred mene stavljaju izazov da reagujem na način zbog kojeg ću poslije zažaliti. Hvala ti što si obećao da ćeš mi  dati Branitelja, Svetog Duha koji će me i u najtežim situacijama poučiti kako da reagujem i šta da kažem. (Luka 12:12)Mudrost iz knjige Izreka 16.01.2020.

Izreke 16:9  

 

Srce čovječje smišlja svoj put, ali Jahve upravlja korake njegove.

 

Velika je razlike između našeg  planiranja i Božjeg usmjeravanja. Da vam je neko prije 20, 10 ili 5 godina rekao da ćete biti na ovom mjestu, da li bi vjerovali? Da li je to dobro ili loše?  Da li ste na mjestu na kojem želite biti?

 

Prije 20 godina mislio sam da imam plan za svoj život. Bio je to dobar plan. Onda se, iznenada,  otvorila druga mogućnost, a ja sam se našao u dilemi. Tražeći od Gospoda da me usmjeri, poveo me je baš do ovih stihova. Sve mi je bilo jasno. Moje srce je smišljalo jedan put, ali On me je želio povesti drugim. Put koji sam ja smišljao bio je dobar put, ali je ovaj bio bolji. Ne lakši, već bolji.  Iako sam bezbroj puta preispitivao ispravnost svoje odluke još uvijek sam tu, na istom putu i ne žalim zbog toga – naprotiv.

 

Pitam se, koliko života su ovi stihovi promijenili. Možda i ti trebaš promjenu. Prepusti se Gospodu da On usmjeri tvoje korake. Čovjek donosi mnogobrojne odluke u životu, ali ogromna utjeha leži u tome da možeš računati na to da će Gospod upravljati tvoje korake.

 

 

Gospode, hvala što Ti imaš za mene put. Put mira i nade. Put koji vodi u najbolju budućnost za mene. Molim Te da mi pomogneš da razlučim između planova koji dolaze od mene i smjernica koje dolaze od Tebe.  Molim Te da me povedeš svojim putem.Mudrost iz knjige Izreka 15.01.2020.

Izreke 15:8

 

Žrtva opakog mrska je Jahvi, a mila mu je molitva pravednika.

 

Vjerovatno ste se, čitajući Bibliju, susreli sa događajem zapisanim u 1 Samuelovoj 15 u kojem kralj Šaul nije potpuno izvršio Božju zapovijed pod izlikom da je to uradio da bi prinio žrtvu Bogu. Saznavši za to prorok Samuel ga je podsjetio da ga nikakav religiozni riutal ne može spasiti od moralne krize i neposlušnosti Božijoj naredbi.

 

Bog ne traži od svoga naroda da ga slavi izvršavajući religiozne rituale, već svojim životom.  Sjetite se poznatih stihova iz Pavlovog pisma Rimljanima u kojima čitamo da trebamo prinijeti sebe kao živu žrtvu, svetu i ugodnu Bogu, kao znak duhovnog bogoštovlja. (Rimljanima 12:1)

 

Oni koji su se predali kao žrtva ne pripadaju više sebi, već pripadaju Bogu. Konačno trebamo shvatiti da Bog ne želi nešto od nas – on želi nas!

 

Na kraju svoje misli, u našim prevodima Biblije,  Pavle kaže da će to, ako ispravno shvatimo,  biti znak našeg duhovnog bogoštovlja.  Ali u grčkom orginalu ne piše duhovnog što bi bilo pneumatikos već logikos, što upćuje na nešto promišljeno, smisleno i razumno tj. logično. Ljudi imaju mogućnost, koju im je dao Bog, da razmišljaju, i da kao bića razuma i logike dođu do zaključka da je samo On vrijedan naše cjelokupne žrtve kao istinskog izraza bogoštovlja.

 

Dakle, prinijeti samoga sebe kao živu žrtvu je naše razumno i logično bogoštovlje jer odražava i našu spoznaju o tome ko je Bog jeste, a sadrži i naš odgovor na ono što je On za nas učinioMolitva je, kao dio našeg smislenog bogoštovlja, odraz razumijevanja da je Bog taj koji pokreće svemir a ne da se svemir okreće oko nas.

 

Oče, hvala ti za tvoju konačnu žrtvu na križu kojom si pomirio sa sobom cijelo stvorenje i vratio nas sebi – nas koji smo zlim djelima bili udaljeni od tebe. Pomozi nam da ti danas prinesemo sebe kao ugodnu žrtvu, svetu i bez mane.

 Mudrost iz knjige Izreka 14.01.2020.

Izreke 14:30

 

Mirno je srce život tijelu, ljubomora je gnjilež u kostima.

 

Ljubomora se dešava kada je nešto što imamo (poseban odnos sa nekim, pozicija na poslu itd.) ugroženo od strane druge osobe. Muzičar iz  Sjeverne Irske, Van Morrison u pjesmi Profesionalna ljubomora pjeva da...  (ljubomora) čini čovjeka ogorčenim i bijesnim kada pomisli da ima neko ko će ga pobijediti...

 

Šaul je, u napadima  patološke ljubomore, želio ubiti mladog Davida koji mu je, u stvari, bio lojalan i gajio iskreno poštovanje prema kralju i Božjem pomazaniku. Nesigurnost, manjak samopouzdanja, loša slika o sebi i strah, često su razlog ovakvog stanja.  

 

Ako smo iskreni, možemo priznati da nam ljubomora nije stran osjećaj. Više ili manje, svi smo imali trenutke kada smo osjećali da nam se oduzima  nešto što nam legitimno pripada. U takvim smo trenutcima iskuaili taj jezivi osjećaj  bespomoćnosti. Kao rezultat, bili smo  spremni – barem u mislima – uraditi najgore stvari drugoj osobi, samo da bi povratili osjećaj kontrole u svoj život. Ali ta kontrola nema veze sa pravim mirom. Pravi mir, Božji šalom, to istinsko blagostanje, dolazi od Gospoda kada mu predamo svoj život i kada mu pustimo komandni most našeg života u svakom njegovom segmentu.

 

 

Gospode, pomozi mi da se prepustim tebi. Dajem ti svoje strahove, brige, nesigurnost, kontrolu. Pomozi mi da ti vjerujem više i da slika koju imam o sebi bude zasnovana na onome što ti vidiš u meni. Obnovi svoj predivni mir, šalom u mome životu.      

Mudrost iz knjige Izreka 13.01.2020.

Izreke 13:12

 

Predugo očekivanje ubija srce, a ispunjena želja drvo je života.

 

Kažu da nada umire zadnja. Ipak,  kada se to desi posljedice su dalekosežne. Zbunjenost, razočaranje, nevjera, gorčina i cinizam progresivno se rađaju u srcu onih koji su izgubili nadu.

 

Kralj David  opisuje ovo stanje kada postavlja pitanje koje se nalazi u poznatim stihovima iz Biblije: “Što si mi, dušo, klonula i što jecaš u meni?” (Psalam 42:6)

 

Šta su mogući razlozi gubitka nade? Na ovo pitanje nije teško odgovoriti. Živimo u palom i slomljenom  svijetu. Nesreće, bolesti,  gubitak voljenih, nesretne ljubavi  i druge životne komplikacije sastavni su dio nešeg svakodnevnog iskustva. U ovom svijetu, u kojem sa mukom gradimo nešto što se veoma lako ruši, mnogima možemo dijagnosticirati sindrom ‘klonule duše’.

 

Još jedan razlog gubitka nade su nerealna  očekivanja. Izgleda da nove generacije zahtijevaju da im život isporuči puno više nego za šta su se spremni potruditi. Kako se to ne dešava,  stalno slušamo kako su mladi anksiozni, depresivni i bez nade.

 

Postoji li rješenje, pitamo se? David nam ga nudi iz prve ruke, jer sam odgovara na svoje pitanje. On poručuje: “U Boga se uzdaj, jer opet ću ga slaviti, spasenje svoje, Boga svog!”(Psalam 42:6)

 

Jesmo li spremni staviti svoje pouzdanje u Boga i njegova obećanja? Bez obzira suočavamo li se sa posljedicama svojih nerealnih očekivanja ili nečega na šta nismo imali utjecaj, on je taj koji nam može obnoviti toliko potrebnu nadu.

 

 

Oče, dolazim tebi, izvoru sveg života. Moj život ima  pravi smisa samo u tebi. Daj mi snage da prihvatim  slomljenost, kako ovoga svijeta tako i svoju vlastitu. Oslobodi me od nerealnih očekivanja i nauči me kako da stavim pouzdanje u tebe i tvoja obećanja. Mudrost iz knjige Izreka 12.01.2020.

Izreke 12:25

 

Briga u srcu pritiskuje čovjeka, a blaga riječ veseli ga.

 

U nekoliko zadnjih godina uz eksponencijalan rast stope korištenja socijalnih medija, psiholozi su uočili porast učestalosti anksioznog poremećaja. Sve u današnjem “online” svijetu potiče nas da se uspoređujemo, sve marketinšte tehnologije počivaju na FOMO fenomenu (FOMO - Fear of missing out, fenomen stalnoga straha od toga da ćemo propustiti nešto vrlo važno).

 

Kako biste vi danas opisali svoje srce? Da li je veselo ili opterećeno, prazno ili puno, puno nade ili utučeno, puno straha ili u miru?

 

Kada nam je srce opterećeno, čini se kao da je cijelo naše biće potonulo – naša perspektiva je izmijenjena, naš pogled oboren i može biti teško vidjeti išta dalje od naših trenutnih okolnosti.

 

Upravo u takvim trenutcima trebamo prionuti uz ljubazne Božije riječi istine: “…najprije tražite kraljevstvo Božije … ne brinite se tjeskobno za sutrašnji dan, jer će se sutrašnji dan brinuti za se! Svakom je danu dosta njegove muke.”

 

 

Bože, hvala Ti jer je Tvoja riječ puna ljubaznosti i saosjećanja, hvala što nam, nanovo i nanovo zapovijedaš da se ne bojimo. Moje misli su u iskušenju da se zaokupe brigama za mnoge stvari koje bi se u budućnosti mogle desiti. Ali danas, ja biram da povjerim sutrašnji dan u Tvoje ruke i da se fokusiram na manu koju si za mene providio danas.


Wisdom from the book of Proverbs 12.01.2020.

Proverbs 12:25

 

Anxiety weighs down the heart, but a kind word cheers it up.

 

In recent years psychologists have seen a rise in anxiety disorders, at the same time that social-media useage has exponentially grown.  Everything in today’s online world encourages comparison and marketing technologies build on the phenomenon of FOMO (Fear of Missing Out).  

 

How would you describe your heart today?  Does it feel cheerful or heavy, empty or full, hopeful or despondent, anxious or peaceful?

 

When our hearts are heavy, it can feel like our whole selves are dragged down – our perspective shifts, our eyes downcast, it can be difficult to see beyond our immediate circumstances. 

 

 

And it is in times like these that we need to cling to God’s kind words of truth – “Seek first the kingdom of God … do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Each day has enough trouble of it’s own.”

 

 

 

God, thank you that your word is full of kindness and compassion, that you command us over and over again not to fear. My mind is tempted to worry about all kinds of things that could happen in the future.  But today I choose to trust tomorrow into your hands and focus on the manna you have provided for me today.Mudrost iz knjige Izreka 11.01.2020.

Izreke 9:9

 

Pouči mudroga, i bit će još mudriji; uputi pravednoga, i uvećat će se njegovo znanje.

 

Biti poučljiv je temelj duhovnog rasta i izgradnje kršćanskog karaktera. Imati poučljiv duh znači posjedovati način razmišljanja osobe koja uči cijeli život. Bez obzira na životnu dob, oni koji rastu u svojoj duhovnosti i razumijevanju Boga su oni koji se nisu umorili od pouke.

 

Kad god ulažem najminimalniju količinu truda da se provučem ili postignem cilj; kada ne postavljam pitanja, ne tražim savjet, ne pokušavam ništa novo ili drugačije; kada krivim druge za svoje probleme i kada se ponašam neodgovorno; kada ne priznajem svoje greške; kada ne zatvaram usta i stalno pričam – posebno kada se nalazim u  prisustvu osoba od kojih bi mogao nešto naučiti; kada umanjujem i ismijavam uspjehe i postignuća drugih; kada ne prihvatam opomenu i konstruktivnu kritiku; kada sam zatvoren za sve ljude, literaturu i ostale sadržaje koji bi mogli izazvati moje mišljenje i stavove; kada se ponašam kao da sam ‘stigao’, a ne kao da sam još uvijek ‘na putu’ - kad god radim bilo šta od gore navedenog, pokazujem znakove nepoučljivosti u svome životu.

 

Kao što kroz kršćanski život ne možemo bez Gospoda, tako ne možemo ni bez drugih ljudi. Pouke koje od njih trebamo primiti,  biće nam dragocjene kako u nastojanju da rastemo duhovno tako i u jačanju našeg kršćanskog karaktera. Poučljiv duh otvara vrata mudrosti i pravednosti.

 

 

Gospode, smiluj se i oprosti mi moju tvrdoglavost i umišljenost. Otvori moje srce za  pouku. Želim te znati još više i upoznati tvoje puteve. Pomozi mi da se pokažem mudrim pred Tvojim licem tako što ću biti osoba poučljivog duha.Mudrost iz knjige Izreka 10.01.2020.

Izreke 11:12

 

Nerazumnik prezire svoga bližnjega, dok čovjek uman šuti.

 

Znamo da je druga najveća zapovijed ljubiti bližnjega svoga kao samoga sebe. Pa ipak, na neki način, mi uredno običavamo ogovarati one koji su nam najbliži i o njima govoriti na neotesan način.

 

Gorčina, upropašteno povjerenje, neispunjena očekivanja, ljubomora, nesigurnost i dosada neki su od glavnih razloga što govorimo o drugima na loš način. Pitam se, da li bi naši razgovori bili toliko ispunjeni prezirom kada bismo imali bolje razumijevanje toga na koji način nas Bog voli, bolje uvjerenje da Njegova ljubav pokriva mnoštvo grijeha?

 

Vrlo smo hitri kada djecu treba poučiti o “zlatnom pravilu”  - čini drugima ono što bi želio da oni čine tebi. Hajde da danas odvojimo neko vrijeme da tražimo od Boga da nam pokaže gdje to, u našim odnosima prema drugima, trebamo biti više poput dobrog Samarićanina, a manje prezrivi poput farizeja.

 

 

Oče, hvala Ti što si Bog ljubavi, i što tvoja ljubav tjera svaki strah. Potrebno mi je da mi pokažeš koliko me voliš, tako da i ja mogu voljeti druge. Oprosti mi za svaki put kada sam odabrala da djelujem iz svoga straha, a ne iz tvoje ljubavi. Pomozi mi da odaberem da vidim druge onako kao ih Ti vidiš. 


Wisdom from the book of Proverbs 10.01.2020.

Proverbs 11:12

 

Whoever derides their neighbour has no sense, but the one who has understanding holds their tongue.

 

We know that the second greatest commandment is to love our neighbour as ourselves.  Yet, somehow we regularly fall into the habit of gossiping and carelessly speaking about those closest to us. 

 

Bitterness, broken trust, unmet expectations, jealousy, insecurity and boredom are some of main the reasons we speak badly of others.  I wonder if we had a better understanding of how loved we are by God, a conviction that His love covers a multitude of sins, whether our conversations would be so full of contempt?

 

We are quick to teach kids the ‘Golden Rule’ – do to others as you would have them do to you.  Let’s take some time today to ask God to show us where we need to be more like the Good Samaritan and less like the contemptuous Pharisees in our relationships with others.

 

Father, thank you that you are a God of love and your love drives out all fear. I need you to show me how much you love me, so that I can love others better.  Forgive me for all the times I have chosen to act out of a place of fear, rather than out of your love. Help me choose to see others as you see them. 

 Mudrost iz knjige Izreka 09.01.2020.

 

Izreke  10:8 

 

Tko je mudra srca, prima zapovijedi, dok brbljava luda propada. 

 

Ne znam za vas, ali meni je teško da mi se govori šta da radim. Mnogi od nas su imali negativno iskustvo sa osobama od autoriteta; kada smo se osjećali neshvaćeno, iskorišteno ili čak izmanipulisano od strane onih iznad nas, starijih od nas, moćnijih od nas. Za nas je lako projiciraati naša ovozemaljska iskustva sa autoritetima na naš utisak o tome ko je Bog.

 

Uvijek mi je lakše ugušiti Božii glas u žamoru ovog svijeta ili u svome vlastitom čavrljanju – birajući da slušam svoje strahove, žudnje i planove, nego vjerovati  u to ko je Bog i šta mi on govori o tome kako da živim.

 

Jedana od propovijedi koje pamtim, koja je govorila o podlaganju Božijim zapovijedima, temeljila se na Jakovu 1:19-27 i sažela je stihove ovako:

 

Ušuti.

 

Slušaj.

 

Smiri se.

 

Da bismo bili u stanju prihvatiti Božije zapovijedi trebamo utišati svoje misli i odvojiti vrijeme da tražimo srce našeg Oca.

 

 

Suvereni Bože, Tvoji putevi nisu moji putevi. Žao mi je što se borim da dođem pred Tebe i slušam te. Pomozi mi da vjerujem da su Tvoje zapovijedi najbolje za mene. Smiri moje srce, odagnaj moje strahove, ukroti moj jezik i otvori moje uši da te danas mogu čuti. 


Wisdom from the book of Proverbs 09.01.2020.

Proverbs 10:8

 

The wise in heart accepts commands, but a chattering fool comes to ruins.

 

I don’t know about you, but I can find it difficult being told what to do.  Many of us have had negative experiences of authority in our lives; times when we have felt misunderstood, used or even manipulated by those above us, older than us, or more powerful than us.  It is easy for us to project our earthly experiences of authority onto our impression of who God is. 

 

Rather than trusting in who God is and how He tells me to live, it is easy to drown out His voice with the clamour of this world, or even with my own chattering – choosing to listen to my own fears, desires, plans over His. 

 

One of the most memorable sermons I heard about choosing to submit to God’s commands was based on James 1:19-27 and summarized the verses as follows:

 

Shut up.

Listen up.

Calm down.

 

To be able to accept God’s commands, we need to quieten our minds and take time to seek our Father’s heart.

 

 

Sovereign Lord, your ways are not my ways. I’m sorry I struggle to come before you and listen to you.  Would you help me trust that your commands are what’s best for me? Calm my heart, dispel my fears, tame my tongue and open my ears to you today.  Mudrost iz konjige Izreka 08.01.2020.

Izreke 8:10

 

Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata.

 

Nakon  što mu John Paul Getty, saopšti  da odbija platiti otkupninu za život svoga kidnapovanog unuka, jer nema ‘viška’ novca da potroši, misteriozni Fletcher Chase  ga upita – “Kolko vam još treba da bi bili sigurni?”  “Više,” – odgovori, možda  u tom trenutku,  najbogatiji čovjek na svijetu.

 

Sve se ovo dešava u fimu Sav novac svijeta koji je priča o otmici unuka Johna Paula Gettyja naftnog magnata i, u to vrijeme, prema Guinnessovoj knjizi rekorda iz 1966.godine, najbogatijeg čovjeka na planeti. Film je potresna priča o tome da se najvažnije stvari u životu ne mogu se kupiti novcem. Ljubav, porodica i prijatelji, nemaju cijenu.  Poznati bogataš je znao upravljati svojom naftnom imperijom, ali ne i svojom porodicom.

 

Mi se ne rađamo sa mudrošću, ali je ona dostupna onima koji je žele i traže. Neiskusni će steći iskustvo slušajući mudrost, a nerazumni razbor. Mudrost nas može naučiti da razlučimo važno od nevažnog, ispravno od neispravnog, pravedno od nepravednog i istinu od laži. Sve ovo će da  da utiče na  kvalitet i konačni ishod našeg života.

 

 

Gospode, nauči nas da u životu cijenimo one stvari koje imaju neprolaznu vrijednost. Pomozi nam da steknemo mudrost i da nam srce ne bude zavedeno prolazni­m sjajem materijalnog bogatstva. Mudrost iz knjige Izreka 07.01.2020.

Izreke 7:4

 

Reci mudrosti: »Moja si sestra« i razboritost nazovi »sestričnom«.

 

„Je li tko mudar i razborit među vama? Neka dobrim življenjem pokaže svoja djela u mudroj blagosti.“ (Jakov 3,13)

 

Mudrost i razboritost, prema učenju apostola Jakova, očituje se  u cjelokupnosti života, a ne u inspiraciji  trenutka. Skoro svako nas može iznenaditi pronicljivom mišlju tokom razgovora ili dobrim savjetom u trenutku krize, što je također poželjno, potrebno i dobro.

Ipak, biblijska se mudrost mjeri drugačijom mjerom. Test posjedovanja mudrosti je u samome životu koji je u konačnoj analizi, na redovnoj osnovi, proizvodio djela učinjena u blagosti. Mudrost je nešto što trebamo u svakom segmentu života, a ne s vremena na vrijeme.

Poznanici, drugovi a ponekad i prijatelji, dolaze i odlaze iz našeg života. Ali porodica je uvijek tu. Sestra je sestra zauvijek i rod je uvijek rod. Tu se radi o neraskidivim vezama od početka do kraja života. Tako je i sa mudrošću, jer je trebamo, ne kao prolaznu karakteristiku, nego kao sastavni dio života.

 

Kako je moćna vizija života koji će dugoročno proizvoditi djela koja obogaćuju i nas i one oko nas. Prema Jakovu, to bi trebala biti vizija za život svakog od nas.

 

Gospode, daj mi mudrost da spoznajem tebe sve više i više. Molim da tvoja mudrost bude uvijek sa mnom. Otvori mi oči i srce za viziju života koji je ugodan tebi i koji će donijeti plodove, ugodne tebi i korisne za tvoje Kraljevstvo. Mudrost iz knjige Izreka 06.01.2020.

Izreke 6:27-28

 

Može li tko nositi oganj u njedrima, a da mu se odjeća ne upali? Može li tko hoditi po živom ugljevlju, a svojih nogu da ne ožeže?

 

„Ne igraj se sa vatrom“ – govorila mi je moja baka. Vatra je jedna od najvažnijih prirodnih pojava koju je čovjek djelomično ukrotio, što je uvelike doprinijelo bržem razvoju čovječanstva. Kada se koristi ispravno vatra je veliki blagoslov, a pogubna je kada se sa njome 'igra'.

 

Kontekst u kojem se nalaze ove dvije izreke upućuje na na to da se slično dešava i sa našom seksualnošću.

 

... da te čuvaju od zle žene,

od laskava jezika tuđinke.

Ne poželi u svom srcu njezine ljepote

i ne daj da te osvoji trepavicama svojim,

 jer bludnici dostaje i komad kruha,

dok preljubnica lovi dragocjeni život

Može li tko nositi oganj u njedrima, a da mu se odjeća ne upali?

Može li tko hoditi po živom ugljevlju, a svojih nogu da ne ožeže?

Tako biva onomu tko ide k ženi svoga bližnjega:

neće ostati bez kazne tko god se nje dotakne.

Ne sramoti li lupeža sve ako je krao da gladan utoli glad:

uhvaćen, on sedmerostruko vraća

i plaća svim imanjem kuće svoje.

Nerazuman je, dakle,

tko se upušta s preljubnicom:

dušu svoju gubi koji tako čini.

Bruke i sramote dopada

i rug mu se nikad ne briše.

 

Naša seksualnost, blagoslovljeni dar od Boga koji donosi život,  svedena na puku požudu, postaje kamen spoticanja u ovoj prijevarnoj igri sa vatrom.  Ta igra ostavlja dalekosežne i pogubne posljedice kako za onoga koji se igrao, tako i za sve oko njega.

 

Oče, neka tvoji darovi u našim životima donesu obilje ploda, blagoslova i života, ne samo nama već i svima onima sa kojima dijelimo ovaj život. Gospode, smiluj nam se i daj nam mudrosti i snage da ukrotimo svoje požude. (Job 31:1)Mudrost iz knjige Izreka 05.01.2020.

Izreke 5:21

 

Jer pred Jahvinim su očima čovjekovi putovi i on motri sve njegove staze.

 

“Nažalost, niste uhapšeni.” – rekao je mladi novinar Žurnala i nastavio –  ”Mi smo ovo napravili samo da pokažemo da ovo radite.” Kamera je potom fokusirala lice “prodavača” diplome srednje Medicinske škole. Sa lica se moglo poročitati iznenađenje i zabrinutost. Pogled u daljinu svjedočio je o neizvjesnoj budućnosti. Mislio je da niko ne vidi i ne zna.

 

Koliko puta će se ovakva i slična nedjela desiti prije i koliko puta će se desiti nakon ovoga a da ih pritom kamera neće zabilježiti?

 

Ova izreka ima veliku teološku težinu jer govori o Božijoj sveprisutnosti. Možda je misao da postoji neko ko sve vidi i sve zna, na početku, pomalo strašna i zabrinjavajuća, ali ne mora biti tako. Božija sveprisutnost je garancija za Božiju pravednost – a to je ohrabrujuća vijest za sve one koji pravdu za svoj život nisu mogli pronaći jer je nepravda počinjena bez svjedoka.

 

Da li nas Božja sveprisutnost ohrabruje ili zabrinjava? Možda postoje stvari koje trebamo predati Gospodu i prestati ih činiti. Sjetimo se da Bog ne odobrava grijeh, ali da ujedno ima milosti za grešnika. Da nije tako, niko od nas ne bi mogao stajati pred Njim.

 

Gospode danas smo zahvlani za Tvoje budno oko koje motri na nas i sve oko nas. Pomozi nam da naša djela budu ugodna Tebi svakim danom sve više i vše. Hvala za Tvoju pravednost kojom sudiš i beskrajnu jubav kojom ljubiš.Mudrost iz knjige Izreka 04.01.2020.

Izreke 4:13

 

Čvrsto se drži pouke, ne puštaj je, čuvaj je, jer ona ti je život.

 

IKEA je praplavila svijet! Moderan, nepretenciozan i dovitljiv dizajn proizvoda kojeg prate pristupačne cijene glavni su razlog uspjeha ovog trgovačkog čuda modernog vremena. Mnogi ne razumiju da razlog povoljnih cijena leži u tome da IKEIN namještaj dolazi u modulima koje sami, kod svoje kuće, možete sastavljati slijedeći precizno i detaljno napisano uputstvo za montažu. Ova “Spremno za montažu!” karakteristika IKEINIH proizvoda postala je svojevrstan zaštitni znak i filozofija cijelog poslovnog poduhvata.

 

Koliko puta ste počeli sastavljati igračku, komad namještaja ili nešto drugo a da pritom niste odvojili vrijeme da prethodno pročitate uputstvo za upotrebu? Koliko puta ste krenuli na put, ne konsultirajući kartu ili navigaciju i pritom zalutali, misleći da vi to možete? Ako ste poput mene -  nerijetko.

 

Mudrost nas upozorava da je uputstvo Božje Riječi najveće blago koje  imamo. Zaneseni veličanstvenim ishodištem našeg kršćanskog putovanja možemo lako zaboraviti da do njega idemo korak po korak, slijedeći precizna uputstva koja nalazimo u Bibliji. Ako slijedimo pouku ili naputak sigurno ćemo stići na cilj. Ali ako požurimo, zaneseni ciljem i ne pročitavši upute, možemo se lako izgubiti. U ovoj godini trebamo se držati pouke i uputstva Božije Riječi, jer ne vode svi putevi tamo gdje smo krenuli.

 

 

Gospode Isuse, molim te da me očuvaš na uskoj stazi na kojoj sam siguran i koja me vodi u život koji je moj Nebeski Otac pripremio za mene. (Matej 7:12)Mudrost iz knjige Izreka 03.01.2020.

Izreke 3:5-6

 

Uzdaj se u Jahvu svim srcem i ne oslanjaj se na vlastiti razbor. Misli na nj na svim svojim putovima i on će ispraviti tvoje staze.

 

Ovi stihovi vjerovatno su najpoznatiji stihovi iz knjige Izreka. Pa ipak, lako je preko njih preletjeti kada su nam tako dobro poznati. Traži od Boga da ti danas da svježe otkrivenje i razumijevanje ovih riječi.

 

Zapovijeđeno nam je da vjerujemo u Boga svim srcem svojim, ne samo njegovim dijelom – pa ipak, nekako mnogi naši pokušaji da Mu vjerujemo su sa pola srca. Iz svoga iskustva u međuljudskim odnosima, mi znamo da vjerovanje nekome sa pola srca neće uroditi zdravom dinamikom – ostavljanje prostora za rast sumnje, ili svjesni odabir da ne vjerujemo partneru ili prijatelju često će loše završiti. 

 

Svijet oko nas pokušava nas uvjeriti da bismo trebali vjerovati u bogatstvo, snagu, slavu, privilegije, obrazovanje, performanse, značaj itd. Dok, još od malih nogu, primamo ovakve poruke, naše razumijevanje onoga što jesmo polako se izvrće. Ali, kada otvorimo naša srca ovim žudnjama, mi umanjujemo naše povjerenje u Gospoda.

 

Jehova Jira, Bože koji proviđaš, Ti znaš svaku moju potrebu. Mnogi su iznevjerili moje povjerenje, pomozi mi da vjerujem da si Ti dostojan moga povjerenja. Pomozi mi danas da podložim Tebi sve moje žudnje, moje planove i moje razumijevanje, tako da mogu biti u Tvojoj volji. 


Wisdom from the book of Proverbs 03.01.2020.

Proverbs 3:5-6

 

Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding; in all your ways submit to Him, and He will make your paths straight. 

 

These are perhaps the best known verses in all of the book of Proverbs. Yet it’s easy to skim over verses like these when we know them so well.  Ask God to give you fresh revelation and understanding of these words today. 

 

We are commanded to trust in the Lord with our whole heart, not part of it - yet, somehow much of our attempts to trust are half-hearted.  We know, in our experience of human relationships, that half-trusting someone is not going to result in healthy dynamics - allowing space for doubt to grow, or choosing to purposely withhold trust from a friend or partner, will often end badly.  

 

 

The world around us tries to convince us that we should be trusting in riches, strength, fame, privilege, education, performance, significance etc. Our understanding of who we are is slowly twisted as we have heard these messages from a young age. Yet as we open our hearts to these desires we diminish our trust in the Lord.  

 

Jehovah-Jireh, God who provides - you know my every need. My trust has been broken by so many around me, but help me believe that you are trustworthy. Help me, today, submit all my desires and plans and understanding to you, so that you can align me in Your will.

 Mudrost iz knjige Izreka 02.01.2020.

Izreke 2:3-5

 

...ako prizoveš razum i zavapiš za razborom; ako ga potražiš kao srebro i tragaš za njim kao za skrivenim blagom – tada ćeš shvatiti strah Gospodnji i naći ćeš Božje znanje.

 

Dječija mašta najbolje se ogleda u ideji gusara koji tragaju za davno izgubljenim skrivenim blagom. U pomisli na pronalaženje kovčega sa blagom, prepunog zlata i dragulja, u pomisli o tome da možeš postati bogataš u jednom trenu, da ti se život može preokrenuti u sekundi, zaista ima nešto magično. U dječijim filmovima potraga nikada nije lagana, puna je izazova i bitaka, ali nagrada je vrijedna svakog truda.

 

Iako sam sigurna da autor Izreka nije mislio na gusare, metafora vam je jasna. Kada bismo samo Bogu i Njegovoj riječi prišli na isti način kao što se pristupa lovu na skriveno blago – ekstremno fokusirani na svrhu, odlučno i svjesni znanja o vječitom dobitku i istini. Kada bismo samo, kada se izgubimo na stazama ovoga svijeta, vapili našem Nebeskom Ocu da nam da uvid i razumjevanje!

 

Kako su mili stanovi tvoji, Jahve nad Vojskama! Duša mi gine i čezne za dvorima Jahvinim. Srce moje i moje tijelo kliču Bogu živomu. (Psalam 84:1-2)

 


Wisdom from the book of Proverbs 02.01.2020.

Proverbs 2:3-5

 

If you call out for insight and cry aloud for understanding, and if you look for it as for silver and search for it as hidden treasure, then you will understand the fear of the Lord and find the knowledge of God.

 

Children’s imaginations are delightedly captured by the idea of pirates and searching for lost or hidden treasure.  There is something magical about the thought of discovering a chest full of gold or rich jewels, becoming instantly rich, having our lives changed in a second.  In kids’ films, the search is never easy, full of challenges and battles, but the reward is worth the effort.

  

While I’m pretty sure the author of Proverbs wasn’t thinking of pirates, you get the metaphor! If only we approached God and His word in the same way that we would approach a treasure hunt - with extreme purpose, determination, certain of the knowledge of eternal gain and truth.  If only when we get lost in the ways of the world we would more readily remember to cry out to our Heavenly Father for insight and understanding!  

 

How precious is your dwelling place, Oh Lord Almighty? My soul longs, even faints, for the courts of the Lord; my heart and my flesh cry out for the Living God.  (Psalm 84:1-2).  Mudrost iz knjige Izreka 01.01.2020.

Izreke 1:7

 

Strah je Gospodnji početak spoznaje, ali ludi preziru mudrost i pouku.

 

Pitam se kako se vi danas osjećate? Početak nove godine, novog desetljeća; desetljeća koje se nekada rediteljima filmova i autorima naučne fantastike činilo tako daleko, doba u kojem se maštalo da će tehnologija do te mjere da uznapreduje da ćemo naokolo moći da se vozimo u letećim autima. Možda imate neke nade vezano za to šta je ispred nas u narednom desetljeću, ili ste razočarani jer vaš život nije ispao onako kako ste očekivali. Možda vam budućnost izgleda kao obeshrabrujuće prazno slikarsko platno, ili se brinete da li ćete uopšte moći preživjeti narednu sedmicu, a kamoli cijelu godinu koja je pred vama.

 

Za nas, kao djecu Božiju, ne postoji ništa razumnije od toga da našu budućnost povjerimo u Njegove ruke. Na početku ove nove godine, kao crkva, želimo našu pažnju preusmjeriti na Gospoda i Oca Nebeskog, tražeći Njegovu mudrost za naše živote. Kroz mjesec januar, svaki dan ćemo se fokusirati na jednu od Izreka. Današnju izreku mnogi smatraju uvodom u cijelu knjigu Izreka.

 

Da li ćete dopustiti da ova izreka bude uvod u vaš januar?

 

Odvojite par sekundi da istražite svoje srce – u kojim stvarima ne vjerujete u Božiju mudrost i Njegove upute? Da li osjećate strahopoštovanje prema načinu na koji On radi? Ili su vaše svakodnevne odluke vođene ljudskim strahovima?

 

Nebeski Oče, na početku ove nove godine ja biram da svoje uši začepim za buku i žamor ovoga svijeta i da se smirim pred Tobom. Još jednom svoj život prinosim Tebi, vjerujući da su Tvoji putevi bolji od mojih. Pomozi mi da Ti otvorim svoje srce, vjerujući da ćeš mi otkriti svoje znanje, dok ja svoj život predajem Tebi. 


Wisdom from the book of Proverbs 01.01.2020.

Proverbs 1:7 

 

The fear of the Lord is the beginning of knowledge, but fools despise wisdom and instruction. 

 

I wonder how you are feeling about today? The start of a new year, a new decade; a decade that once seemed so far off to film-makers and sci-fi authors, one where technology was seen as so advanced that we might be flying around in individual vehicular! 

Maybe you have hopes for what the next year or decade will hold, or maybe you are disappointed that life has not quite turned out as you hoped it to be. Maybe the future seems like a daunting blank canvas, or perhaps you are worried about making it through the next week, let alone the year ahead.   

 

As children of God, there is nothing more sensible than to trust our futures into His hands. At the start of this new year, as a church, we want to refocus our attention on our Lord and Heavenly Father, seeking His wisdom for our lives.  Each day this January we will focus on a proverb.Today’s proverb is considered by many as the introduction to the whole book of Proverbs. 

 

Will you let it be the introduction to your January? 

 

Spend a few seconds searching your heart - where are you not trusting in God’s wisdom and instruction?  Do you revere His ways?  Or are your day-to-day decisions result from a human fears?  

 

Heavenly Father, at the start of this new year I choose to close my ears to the hustle and bustle of this world and be still before you.  I submit my life to you once again, trusting that your ways are better than my own. Help me open my heart to you, trusting that you will reveal your knowledge to me as I offer my life to you.